ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี  จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี  จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts