ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มกราคม

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการและผู้จัดการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม
วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts