ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ / ที่ปรึกษา / ผู้แทน / ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เดือนธันวาคม

นายณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ / ที่ปรึกษา / ผู้แทน / ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
วันที่ 25 ธันวาคม 2560

มอบเงินสนับกิจกรรม ของสำนกงานเขต

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู แต่ละอำเภอ

Related posts