ปรับจุดบริการสมาชิกในวันประชุมใหญ่ 2560

คณะกรรมการจัดสถานที่ในวันประชุมใหญ่ 2560 ขอปรับปรุงจุดบริการสมาชิก
เพื่อความสะดวกแก่สมาชิกในการลงชื่อเข้าประชุม
โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มเครื่อข่ายจะยังคงอยู่จุดบริการเดิมตามแผนผังเดิม

Related posts

Leave a Comment