ประชุมรับรองงบประมาณประจำปีบัญชี 2561

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้สอบบัญชี
ประชุมรับรองงบประมาณประจำปีบัญชี 2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts