ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

พฤศจิกายน 7, 2017 Off By ktscc

นายทวี ชูศรี รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด