ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

นายทวี ชูศรี รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

Related posts