บรรยายพิเศษสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯในการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

นานพดล มงคล กรรมการประจำหน่วย อ.เมือง
นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
บรรยายพิเศษสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

Related posts