ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานคณะกรรมการ
นายบรรพต ท่าน้ำตื้น รองประธานกรรมการ
นายเสรี นาคนารี ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการ ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts