ประกาศเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่อง การหาเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการ

โหลดเอกสาร — ประกาศการหาเสียงเลือกตั้ง  —
โหลดเอกสาร — p243 ประชุมชี้แจงผู้สมัครกรรมการ-ประธานสหกรณ์ 60  —


Related posts