บรรยายสมาชิกวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ
ส่งเสริมการออมเงินให้กับสมาชิกวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

Related posts

Leave a Comment