ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

นายเสรีย์ นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการ
ว่าที่รอ.เมธี ทองรอด กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts