ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด เรื่อง การว่าจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด
เรื่อง การว่าจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2561
********************************************************************
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชี และงบการเงิน ประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การสอบบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542

—-Download ประกาศว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีปี 61 Download—-

Related posts