ต้อนรับคณะผู้บริการโรงเรียน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ
ต้อนรับคณะผู้บริการโรงเรียน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงาน
วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts