ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เงินกู้โครงการพิเศษ ประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่อง การประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เงินกู้โครงการพิเศษประจำปี 2561
——————————-
วันที่ 27-29 กันยายน 2560 9.00-15.00น. จำหน่ายซองเสนอราคา
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 09.00-15.00น. ยื่นซองประกวดราคา
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 10.00 น. คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
——————————–
Download–>ประกันสามัญโครงการพิเศษ61<–Download

Related posts