ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts