ต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิก สอ.ครูแพร่ ศึกษาดูงาน

ต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิก สอ.ครูแพร่ ศึกษาดูงาน

กรกฎาคม 21, 2017 Off By ktscc

นายไพศักดิ์ ดีประเสริฐ อุปนายกคนที่ 1 นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการและเลขานุการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย กรรมการและเหรัญญิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เจ้าหน้าที่สหกรณฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด