คณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อบรับคณะศึกษาดูงานจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

Related posts