สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อบรับคณะศึกษาดูงานจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

Related posts