ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำเดือนตุลาคม

ด.ร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการอ…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายนิทัศน์ เชียงทอง รองประธาน ว่าที่ ร.อ.เมธี ทอ…

เพิ่มเติม