บรรยายพิเศษ สมาชิกครูโรงเรียนวิสุทธรังษี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริกา…

เพิ่มเติม

บรรยาย และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริกา…

เพิ่มเติม