บรรยายสมาชิกกลุ่มบ่อพลอย หน่วยอำเภอบ่อพลอย

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริกา…

เพิ่มเติม