ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

นายศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอด นายเจนวิทย…

เพิ่มเติม