ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกินการและศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด กรรมกา…

เพิ่มเติม