บรรยายสมาชิกวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ ส่งเสริมการออมเงินให้กับสมาชิกวิทยาลัยสารพ…

เพิ่มเติม