ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทล…

เพิ่มเติม