ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่กลอง อ.ท่าม่วง

นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการหน่วยอำเภอท่าม่วง ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่กลอง และมอ…

เพิ่มเติม

ต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิก สอ.ครูแพร่ ศึกษาดูงาน

นายไพศักดิ์ ดีประเสริฐ อุปนายกคนที่ 1 นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการและเลขานุการ นางลาวัลย์ ช่วง…

เพิ่มเติม