คณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการแ…

เพิ่มเติม