ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

นายศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอด นายเจนวิทย…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกินการและศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด กรรมกา…

เพิ่มเติม

สานสัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี และ สุพรรณบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการฯ สานสัมพันธ์ ระ…

เพิ่มเติม