ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษา…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคคีรีขันธ์ จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษา…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

นายศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอด นายเจนวิทย…

เพิ่มเติม