บรรยายสมาชิกศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริกา…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/ผู้แทน ประจำเดือนตุลาคม 2561

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนประจำหน่วย ผู้ตรวจสอบก…

เพิ่มเติม